Dla Rodziców

KRYTERIA FORMALNE UCZESTNICTWA W ZADANIU:

W zadaniu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria formalne:

 • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Wrocław,
 • są rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które (na dzień planowanego powierzenia pod opiekę dziennego opiekuna) ukończą co najmniej 20 tygodni i nie ukończą 3. roku życia,
 • pozostają w momencie przystąpienia do zadania bez zatrudnienia (są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione, przebywające na urlopach macierzyńskich / rodzicielskich lub wychowawczych,
 • zadeklarują powierzenie dziecka na min 120 h miesięcznie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce Dokumenty do pobrania.

Biuro Zadania ”Wrocławski Opiekun Dzienny” mieści się
na I piętrze we Wrocławskim Centrum Integracji,
w pokoju nr 23 a (tel. 71 782 35 19/20).

Korzyści z powierzenia dziecka Dziennemu opiekunowi:

 • Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formą opieki nad dziećmi do lat 3,
 • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego Dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie,
 • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi (średnio czwórka dzieci pod opieką Dziennego opiekuna),
 • relatywnie niskie koszty wynagrodzenia Dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani), tj. 3,60 zł za godzinę opieki nad dzieckiem,
 • wsparcie pracowników zadania w kontaktach z opiekunami oraz bieżący monitorig opieki nad dziećmi.


KIM JEST DZIENNY OPIEKUN:

Dzienny opiekun:

 • podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym (zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi),
 • sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu mieszkalnym zweryfikowanym pod kątem bezpieczeństwa,
 • zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
 • sprawuje opiekę przez 5 dni w tygodniu.

 

Kalendarz Urlopów dla Rodziców