Dokumenty do pobrania

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, WYTYCZNE REGULUJĄCE PRACĘ DZIENNEGO OPIEKUNA

 pdf-icon Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

http://www.opiekun.wci.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2018/12/UCHWAŁA-RADY-MIEJSKIEJ-WROCŁAWIA-w-sprawie-ustalenia-maksymalnego-wynagrodzenia-dziennego-opiekuna.pdf

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA KANDYDATÓW NA SZKOLENIE DLA DZIENNEGO OPIEKUNA DZIECI DO LAT 3

doc-icon Regulamin rekrutacji dla kandydatów na szkolenie
doc-icon Formularz rekrutacyjny dla kandydatów na szkolenie

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI DO LAT 3

 Regulamin rekrutacji dla kandydatów do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”
Formularz rekrutacyjny kandydata do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”
Formularz oświadczenia kandydata do udziału w zadaniu „Wrocławski Opiekun Dzienny”

WZORY DOKUMENTÓW UCZESTNIKÓW ZADANIA – RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI W WIEKU DO LAT 3

 Umowa uczestnictwa
zip-icon Załączniki

OTWARTY KONKURS OFERT NA DZIENNEGO OPIEKUNA

 Wzór oferty 2017
 Załącznik 2 do oferty 
 Załącznik 4 do oferty
 Załącznik 8 do oferty
 Załącznik 9 do oferty
 Załącznik 10 do oferty
 Załącznik 11 do oferty

WZORY OŚWIADCZEŃ

doc-icon Przykładowe Oświadczenie o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym

NADZÓR NAD PUNKTAMI OPIEKI PROWADZONYMI PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ GMINA WROCŁAW

doc-iconNadzór nad Punktami opieki prowadzonymi przez podmioty inne niż Gmina Wrocław

Powyższe dokumenty rekrutacyjne prosimy składać osobiście lub wysłać skanem na adres:
joanna.maciejewska@wci.wroclaw.pl
albo pocztą na adres:
Wrocławskie Centrum Integracji
Biuro Zadania „Wrocławski Opiekun Dzienny”
ul. Strzegomska 49, pok.23a
53-611 Wrocław