Informacje ogólne

ZADANIE
„WROCŁAWSKI OPIEKUN DZIENNY”

 

Dzięki Ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 04.02.2011 r. istnieje możliwość powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi. Jest to alternatywa dla stacjonarnych form opieki nad dzieckiem, dająca rodzicom gwarancję indywidualnego podejścia do ich dziecka w warunkach domowych.

CEL ZADANIA:

Zadanie ma na celu umożliwienie godzenia życia prywatnego z zawodowym rodzicom dzieci w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki dziennego opiekuna.

Zadanie „Wrocławski Opiekun Dzienny” jest finansowane ze środków Gminy Wrocław. 

GRUPA DOCELOWA ZADANIA:

Zadanie skierowane jest do rodziców/opiekunów prawnych dzieci w wieku do lat 3, którym skorzystanie z usług dziennego opiekuna ma umożliwić powrót na rynek pracy. Dodatkowo w ramach zadania zostaną przeszkolone osoby, które chcą podjąć zlecenie w formie Dziennego opiekuna i świadczyć opiekę nad 4-5 dzieci dzieci w wieku do lat 3 w warunkach lokalowych zbliżonych do domowych (np. własne mieszkanie).

Dzienny opiekun jest osobą przeszkoloną, która posiada kwalifikacje związane z opieką nad małymi dziećmi. Opiekun wybierany jest w drodze konkursu ofert. Przed zatrudnieniem dziennego opiekuna, lokal jest weryfikowany pod względem bezpieczeństwa i higieny. Następnie punkt jest doposażany.

Monitoring punktów dziennej opieki prowadzony jest przez upoważnionych pracowników.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W ZADANIU?

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy jednocześnie:

  • posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wrocław,
  • posiadają dzieci, które na dzień podpisania deklaracji uczestnictwa ukończyły co najmniej 20 tygodni i nie ukończyły 3. roku życia,
  • są niezatrudnieni (nieaktywni zawodowo lub bezrobotni) lub przebywają na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim/ wychowawczym i chcą wrócić na rynek pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub są zatrudnieni, prowadzą działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne, a usługa świadczona przez Dziennego opiekuna mogłaby im to umożliwić 
  • deklaruje powierzenie dziecka na min. 120 h miesięcznie.
    KRYTERIA REKRUTACJI opisano w Regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „Dokumenty do pobrania”.